APFM
APFM L'associació
L'Associació de Premsa Forana de Mallorca
Amb la denominació d’Associació de Premsa Forana de Mallorca es constitueix l’entitat encarregada de la representació, gestió i defensa dels interessos comuns de les publicacions periòdiques radicades a la part forana de Mallorca, que formin part de l’Associació.
 
El domicili de l’Associació quedarà fixat al carrer de la Princesa número 22, 07240 de Sant Joan (Mallorca, Illes Balears). 
 
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca té personalitat jurídica, capacitat d’obrar i autonomia per al compliment dels seus fins. S’acull a l’article 22 de la Constitució, a la Llei Estatal d’Associacions de 22 de març de 2002, i a les disposicions complementàries. I als efectes de la Llei 19/1977, número 2 de l’Art. 1, l’activitat que s’associa és l’exercici de la comunicació social.

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca serà regida per representants lliurement elegits, d’acord amb els principis democràtics, ajustant-se a les normes dels presents Estatuts, els acords vàlids de la seva Assemblea i els altres acords directius, dins l’esfera de les seves respectives competències.

Són fins de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca: 

  • la representació, gestió i defensa dels interessos comuns de les publicacions periòdiques associades;
  • la promoció i foment de les publicacions associades;
  • l’estímul de les relacions, de la unitat i de la solidaritat;
  • l’assistència material i jurídica a les publicacions;
  • el foment i la difusió de la llengua catalana en el seu àmbit.

Prèvia sol·licitud gestionarà la defensa de les publicacions associades i dels seus col·laboradors, en totes aquelles gestions que afectin la seva activitat, davant els organismes de l’Administració Pública, de la Justícia, o de persones físiques i jurídiques, tant de caràcter privat com públic. I podrà efectuar gestions de mediació, arbitratge i conciliació en conflictes que puguin sorgir entre publicacions associades.